SIMATIC TIA Portal V19

Pod koniec 2023 roku SIEMENS wprowadził na rynek nowe oprogramowanie TIA Portal V19.

W wersji V19 dostępne są następujące nowe funkcje:
Projekt można połączyć z istniejącym obszarem roboczym w jednym kroku. Zmniejsza to liczbę ręcznych kroków, które były wcześniej konieczne.
Języki, które są używane w pliku SimaticML, ale nie są zdefiniowane jako języki projektu, mogą być automatycznie aktywowane jako dodatkowe języki projektu podczas importu. Funkcjonalność jest dostępna zarówno w interfejsie użytkownika, jak i w interfejsie Openness.
Interfejs Openness oferuje teraz bardziej wydajną metodę początkowego obliczania statusu porównania między obiektem w projekcie a odpowiednim plikiem w obszarze roboczym.

Interfejs kontroli wersji TIA Portal
Interfejs kontroli wersji (VCI) umożliwia połączenie i korzystanie z dowolnego systemu kontroli wersji, np. VCI, GIT, wraz z TIA Portal. VCI oferuje eksport lub import wszystkich komponentów programu, takich jak bloki, typy danych użytkownika, z projektu TIA i wyświetla bieżący status porównania w obiekcie. Funkcjonalność interfejsu kontroli wersji (VCI) jest dostępna zarówno w interfejsie użytkownika TIA Portal, jak i w interfejsie Openness.

Zarządzanie użytkownikami i kontrola dostępu w portalu TIA (UMAC)
Projekt portalu TIA oferuje zintegrowane zarządzanie użytkownikami. Aby zapewnić spójną ochronę dostępu, role użytkowników można skonfigurować z uprawnieniami funkcji dla inżynierii i środowiska wykonawczego. Użytkownikami i grupami użytkowników można również zarządzać centralnie poprzez połączenie portalu TIA z domeną UMC.

Wersja V19 portalu TIA obejmuje następujące nowe funkcje:
Nowe uprawnienie funkcji „Wyświetl użytkowników i role” dla edytora „Użytkownicy i role”
Okno dialogowe logowania zapamiętuje ustawiony typ użytkownika.

Otwartość portalu TIA to jednolity interfejs inżynierii cyfrowej w portalu TIA.
Zapewnia interfejs programowania użytkownika do automatyzacji zadań inżynieryjnych portalu TIA i przepływów pracy w łańcuchu wartości: wymiana danych, automatyzacja planowania produkcji, automatyzacja inżynierii produktu, automatyzacja weryfikacji projektu oraz automatyzacja realizacji i usług.
Kompleksowy przegląd można znaleźć na stronie tematycznej TIA Portal Openness 109792902

Podświetlone rozszerzenia API w TIA Portal Openness V19 to:
Długoterminowe wsparcie i kompatybilność
Bardziej elastyczne przetwarzanie plików SimaticML
Rozszerzony dostęp do konfiguracji sprzętowej
Rozszerzona wymiana danych sprzętowych
Scenariusze online
Rozszerzenia STEP 7
Nowe funkcje API w dodatkowych pakietach opcji: Test Suite Advanced, WinCC Unified, Startdrive

TIA Portal CAx
Interfejs Cax zapewnia możliwość wymiany informacji sprzętowych w formacie AutomationML między TIA Portal a systemami ECAD zgodnie ze standardem Application Recommendation Automation Project Configuration (AR APC). Oprócz wymiany urządzeń, modułów i sieci, wybrane parametry można również wymieniać z systemami ECAD. Definicje dostępnych parametrów można łatwo określić za pomocą narzędzi CAx Publication Tools, a następnie zaimportować do innych narzędzi.

W wersji V19 dostępne są następujące nowe funkcje:
W wersji V19 TIA Portal obsługuje wymianę plików AutomationML zgodnie z wersją 1.4 Application Recommendation Automation Project Configuration (AR APC).
W przypadku obiektów komunikacyjnych (interfejsów, portów, węzłów i podsieci) wymiana dostępnych atrybutów otwartości za pośrednictwem tak zwanych atrybutów niestandardowych w AutomationML jest teraz dostępna przy użyciu AutomationML.
Atrybuty wymienne można określić dla modułów opisanych przy użyciu MDD lub GSDML i udostępnionych systemom partnerskim, takim jak systemy ECAD. Dzięki narzędziom CAx Publication Tools atrybuty wymiennej otwartości można łatwo określić i zapisać w różnych formatach plików w celu dalszego przetwarzania przez narzędzia partnerskie.

Dodatki do portalu TIA
Dodatki oferują wygodny sposób rozszerzenia funkcjonalności portalu TIA za pośrednictwem interfejsu API otwartości. Dodatki są pisane jako programy .NET i można je łatwo redystrybuować w organizacji, a także dystrybuować do dostawców zewnętrznych.

W wersji V19 w obszarze dodatków dostępne są następujące ulepszenia:
Wprowadzono dodatkową autoryzację dla dodatków (Full Trust), która umożliwia uruchomienie dodatku ze wszystkimi uprawnieniami użytkownika. Umożliwia to na przykład korzystanie z zestawów interop przez dodatek, który ma tę autoryzację.
Dzięki narzędziom programistycznym dodatku TIA Portal udostępnionym dla Microsoft Visual Studio 2019 i 2022 oraz Visual Studio Code można ustawić autoryzację Full Trust dla nowego dodatku i podać użytkownikowi powód, dla którego ta autoryzacja jest wymagana.
Administrator firmy może teraz ufać dodatkom, aby użytkownik mógł z nich korzystać bez dodatkowej aktywacji.

Opcje inżynieryjne
TIA Portal Multiuser Engineering i TIA Projekt-Server
Dzięki Multiuser Engineering w TIA Portal możesz pracować z wieloma użytkownikami jednocześnie i jednocześnie nad projektem. Przetwarzając różne obiekty równolegle w ramach projektu wieloużytkownikowego, możesz znacznie skrócić czas planowania projektu i uruchamiania.

Następujące nowe funkcje są dostępne w Multiuser Engineering V19:
Nowo obsługiwane typy obiektów w sesji lokalnej:
Zasady TIA Portal Test Suite
Ekrany WinCC Unified, alarmy HMI i znaczniki HMI
Nowy „tryb wyłącznego użytkownika”
Nowy tryb wyłącznego użytkownika umożliwia szybkie zmiany obiektów, których nie można edytować w sesji lokalnej, np. zmiany konfiguracji urządzenia.
Tryb wyłącznego użytkownika jest uruchamiany z sesji lokalnej bez zamykania sesji lokalnej. Wszystkie zmiany w sesji lokalnej są zachowywane i dostępne w sesji wyłącznej.
Wymaganiem szybkiego przełączania się na sesję wyłączną jest to, aby sesja lokalna była oparta na bieżącym stanie projektu.
Znaczne skrócenie czasu wykonywania w celu przesyłania zmian z sesji wyłącznej na serwer projektu TIA.

Brama TIA Portal Teamcenter
Gniazdo Teamcenter umożliwia zapisywanie i zarządzanie projektami TIA Portal oraz bibliotekami globalnymi w Teamcenter. Kontrola operatora jest zintegrowana z TIA Portal.
Gniazdo TIA Portal Teamcenter V1 oferuje następujące nowe funkcje:
Obsługa klienta Active Workspace Client (AWC) V6.2. Smukły, konfigurowalny i rozszerzalny klient internetowy od Teamcenter
Wyświetlanie projektu/biblioteki automatyzacji TIA Portal i powiązanych właściwości w AWC
Łączenie obiektów TIA Portal z artefaktami Teamcenter. Na przykład artefakty typu motor można połączyć z blokiem programu motor
Otwarcie projektu TIA Portal/biblioteki TIA Portal za pośrednictwem AWC.
Szybko i łatwo reaguj, aby śledzić, nawigować i dostosowywać program sterowania maszyną w portalu TIA z AWC
Obsługiwana zgodność to wersje Teamcenter 13.2/13.3/14.1/14.2/14.3() () Obsługa TC V14.3 w portalu TIA jest przygotowywana na wersję V19.

TIA Portal Cloud Connector
Złącze TIA Portal Cloud Connector umożliwia dostęp do lokalnych interfejsów PG/PC i podłączonego do nich sprzętu SIMATIC z poziomu TIA Portal Engineering w środowisku Cloud.
Co nowego w TIA Portal Cloud Connector V1.2 SP3
Rejestracja wielu urządzeń: Urządzenie użytkownika może być zarejestrowane na wielu zdalnych urządzeniach w tym samym czasie. Umożliwia to wielu użytkownikom TIA Portal Cloud dostęp do sprzętu SIMATIC za pośrednictwem tego samego złącza Cloud Connector.
Co nowego w TIA Portal Cloud Connector V1.2 SP4
Zmieniono domyślne ustawienia dzienników w celu zwiększenia bezpieczeństwa.
Dodatkowe informacje i pliki do pobrania dla bieżącego TIA Portal Cloud Connector można znaleźć w następującym wpisie: 109780755

Komponent zarządzania użytkownikami TIA
Komponent zarządzania użytkownikami (UMC) zapewnia możliwość centralnego administrowania użytkownikami. Poprzez połączenie z portalem TIA można definiować użytkowników i grupy użytkowników oraz zarządzać nimi w różnych projektach. Możliwe jest również połączenie z usługą Microsoft Active Directory.
Komputer TIA Portal V19 udostępnia następujące nowe funkcje:
Rozszerzono limity konfiguracji dla obsługi UMC w większych infrastrukturach. UMC może teraz synchronizować się w sieci z maksymalnie 300 serwerami Runtime na serwer pierścieniowy.
Większa elastyczność podczas projektowania infrastruktury UMC, np. obsługa serwera UMC na komórkę produkcyjną.
Dodatkowe informacje i pliki do pobrania dla bieżącego komponentu zarządzania użytkownikami (UMC) zostaną wkrótce podane.

SIMATIC S7-PLCSIM i S7-PLCSIM Advanced V6.0
Dzięki SIMATIC S7-PLCSIM i S7-PLCSIM Advanced można tworzyć wirtualne sterowniki do symulacji sterowników opartych na S7-1500 i używać ich do rozległej symulacji funkcji.
Następujące nowe funkcje są dostępne w SIMATIC S7-PLCSIM:
Nowy projekt interfejsu użytkownika dla S7-PLCSIM Standard, który umożliwia również korzystanie z funkcji S7-PLCSIM Advanced (wymagana licencja S7-PLCSIM Advanced)
Ulepszona koncepcja przestrzeni roboczej
Graficzne wsparcie trybu wieloadapterowego TCP/IP S7-PLCSIM Advanced
Symulacja programu STEP 7 jest teraz możliwa również dla sterowników programowych od wersji V30.0
Obsługa najnowszych wersji oprogramowania układowego w S7-1200 i S7-1500
Obsługiwane są wszystkie nowe numery artykułów PLC dla TIA V19/FW V3.1, w tym warianty RAIL i SIPLUS

Następujące funkcje są nowe dostępne w SIMATIC S7-PLCSIM Advanced V6.0:
Symulacja oprogramowania/otwartego sterownika (SWC).
możliwe od wersji SWC V30.0 z TIA V18
w tym SWC V30.1 w TIA V19
w tym istniejąca funkcjonalność ODK od V3.0
Wszystkie nowe numery artykułów PLC dla TIA V19 / FW V3.1 są obsługiwane, w tym warianty RAIL i SIPLUS
W S7-PLCSIM Advanced obsługiwane są projekty TIA Portal od wersji V14 do V19, a także wersje oprogramowania układowego CPU V1.8 – V3.1.
Ulepszona stosowalność konfiguracji sieciowej do API
Dzięki SIMATIC S7-PLCSIM i S7-PLCSIM Advanced można tworzyć wirtualne kontrolery w celu symulacji kontrolerów opartych na S7-1500 i wykorzystywać je do rozległej symulacji funkcjonalnej.

SIMATIC Visualization Architect (SiVArc) umożliwia proste, szybkie, elastyczne i zautomatyzowane tworzenie zawartości HMI w oparciu o program użytkownika STEP 7.
W SIMATIC Visualization Architect V19 dostępne są następujące nowe funkcje:
Wprowadzenie nowego edytora reguł: „Advanced Tag Rule Editor”
Pełna kontrola nad tworzeniem tagów HMI,
np. do generowania tagów multipleksowych
Obsługa dodatkowych obiektów Unified Screen:
Widok kodu PLC
Omówienie wykresu
Kontrola okna ekranu
Ulepszenie wyrażeń SiVArc:
Ulepszenie wyniku wyrażenia „FolderPath” podczas korzystania z jednostek S7
Wyrażenie Block.Parameters(„Name”) może teraz również odczytać wartość stałych użytkownika PLC
Funkcja „Split” działa teraz również z ciągami znaków, a nie tylko z pojedynczymi znakami
Jeśli ocena jest oparta na słowach kluczowych True lub False, nie ma już oceny uwzględniającej wielkość liter. Zamiast tego interpretowana jest wartość porównania, na przykład:
„false”, „False” lub 0 = False byłoby poprawnym wynikiem
Nowe właściwości, które można zmienić za pomocą SiVArc:
„Mode” dla symboli pola I/O
Obsługa rejestrowania tagów w TrendView Control
Ulepszenie konfiguratora właściwości:
Typ zasobów można teraz wybrać w symbolicznym polu I/O
Ulepszenie obsługi alarmów
Ulepszenie generowania tekstów wielojęzycznych:

SiVArc generuje teraz języki na podstawie języków projektu, więc nie jest już konieczne ponowne generowanie po dodaniu języka w odpowiednim środowisku wykonawczym HMI
Ulepszenie użyteczności:
Wyrażenie SiVArc na interfejsie lub zdarzeniach Unified faceplate jest zachowywane nawet po zmianie nazwy interfejsu lub zdarzenia
Obsługa funkcji „kopiuj-wklej” w edytorach reguł
W wierszu grupy reguł można określić wpisy dla reguły podrzędnej. Zmniejsza to nakład pracy konserwacyjnej
Usunięte obiekty są wymienione według nazwy w pliku dziennika
Opcje środowiska wykonawczego

SIMATIC ProDiag
Oprócz ustalonej diagnostyki systemu, bieżąca wersja V19 środowiska inżynieryjnego TIA Portal oferuje teraz zintegrowaną diagnostykę maszyn i zakładów dla WinCC Unified z analizą kryteriów dla GRAPH i ProDiag (analiza kryteriów = identyfikacja + odnotowanie pierwszych wadliwych operandów wykrytych w cyklu CPU).

Funkcjonalność jest dostępna na komputerze WinCC Unified PC, a także na panelach WinCC Unified Comfort.
Przy minimalnym nakładzie pracy inżynieryjnej i bez wpływu na program użytkownika, błędy i usterki w procesie produkcyjnym można teraz również szybko i automatycznie wizualizować i lokalizować za pomocą WinCC Unified.
Wszystkie znane wyświetlacze i funkcje dla ProDiag są dostępne w WinCC Unified:
Przegląd GRAPH obejmujący wyświetlanie pierwszego wadliwego operandu (nazwa symbolu)
Przegląd ProDiag
Widok kodu PLC obejmujący oznaczanie pierwszych wadliwych operandów
Widok analizy kryteriów
Wyjście pierwszego wadliwego operandu z pierwszym błędem w alarmie, konfigurowalne: Nazwa symbolu, komentarz symbolu, adres, wartość
Wyjście wszystkich pierwszych wadliwych operandów (nowość w porównaniu z poprzednią wersją) można również sparametryzować

Poniżej link do informacji o SIMATIC TIA Portal V19:
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109821307/sales-and-delivery-release-of-tia-portal-v19?dti=0&lc=en-PL

Scroll to Top
Scroll to Top